Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan CED-Groep, hij is gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van CED-Groep. Deze dienstverlening heeft betrekking op door de overheid gesubsidieerde werkzaamheden alsook op niet gesubsidieerde dienstverlening.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten. Indien het door de overheid gesubsidieerde dienstverlening betreft worden de voorwaarden voor de verstrekking van de overheidssubsidie geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 3. Onder werkzaamheden worden verstaan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
 4. Onder materialen worden verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies, enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 5. Onder hulpmiddelen worden verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Hieronder kunnen bijvoorbeeld worden verstaan videoafspeelapparatuur, overhead, beamer of computers.
 6. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 2. Medewerkers van de opdrachtnemer zijn uitsluitend bij machtiging bevoegd bedingen in afwijking van de Algemene Voorwaarden schriftelijk overeen te komen met de opdrachtgever.
 3. Gedrags- en beroepsregels voor zover van toepassing op opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat bij de opzet en de uitvoering van de opdracht recht wordt gedaan aan het eigen karakter van betrokken (onderwijs)instelling.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer zijn producten- en dienstenpakket langs digitale weg aanbiedt, zijn lid 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing. In dit geval worden de bij de digitale aanbieding vermelde voorwaarden en beschrijvingen beschouwd als de offerte op basis waarvan de opdrachtgever kan besluiten de gewenste dienst en/of het gewenste product aan te schaffen.
 4. De beschrijvingen van de werkzaamheden die in het gepubliceerde aanbod van werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn opgenomen kunnen deel uitmaken van de offerte.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer binden deze niet.
 6. Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen van medewerkers van de opdrachtnemer in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.
 7. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. a. De afspraken worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de opdrachtnemer te ondertekenen overeenkomst.
 2. b. Wanneer de opdrachtgever langs digitale weg een dienst of product inkoopt van opdrachtnemer, is de (digitale) bevestiging van de aangegane verbintenis de overeenkomst, zoals bedoeld in deze voorwaarden.
 3. Voor de gesubsidieerde dienstverlening geldt overigens dat in de overeenkomst het aantal uren dienstverlening voor een bepaald schooljaar wordt vastgelegd aan de hand van de ontvangen subsidie. Indien er door de opdrachtgever meer uren dienstverlening worden gevraagd dan op grond van de subsidieverlening kan worden toegekend, worden deze uren apart in rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan een met hem gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe door zijn bestuur gemachtigde medewerkers.
 5. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.
 6. Opdrachtnemer stelt, onverlet het elders in deze algemene voorwaarden gestelde, de onderstaande specifieke voorwaarden voor de handelwijze bij het door een opdrachtgever annuleren dan wel verschuiven van bij overeenkomst aangegane verplichtingen. Opdrachtnemer beseft dat annuleren of verschuiven van opdrachtuitvoering in bepaalde situaties door opdrachtgevers kan worden gewenst. Opdrachtnemer kan echter hierdoor voor kosten komen te staan die bij de betrokken opdrachtgever in rekening moeten worden gebracht.

  De achtergronden voor annuleren of verschuiven van uitvoering van activiteiten verschillen per situatie en per werksoort. Opdrachtnemer gaat dus uit van de bereidheid van opdrachtgever tot overleg over het deel van de overeenkomst of uitvoering daarvan dat door annulering of verschuiving wordt getroffen, over eventuele oplossingen of alternatieven voor de ontstane situatie en over de omvang van de door opdrachtnemer te declareren kostenvergoeding.

  De onderstaande voorbeeldtabel (tabel 1) levert indicaties voor de omvang van de door opdrachtnemer te stellen kostenvergoeding. Wanneer opdrachtgever niet bereid blijkt tot bovenbedoeld overleg dan stelt opdrachtnemer de bij hem ontstane schade in redelijkheid vast met behulp van onderstaande tabel en declareert deze bij opdrachtgever. Opdrachtnemer is verplicht om bij iedere offerte de potentiële opdrachtgever te wijzen op het bestaan van deze specifieke annulerings- en verschuivingsvoorwaarden.

  De hier bedoelde schaderegeling voor opdrachtnemer is niet van toepassing bij ernstige overmachtsituaties in de kring van opdrachtgever, waarop opdrachtgever in redelijkheid geen invloed kon hebben (bijv. ongeluk; plotseling overlijden).

Tabel 1. Voorbeeldtabel

Verrekeningstabel voor vaststelling van te declareren CED-kosten*. De feitelijke kosten worden vastgesteld op basis van de oorspronkelijke factuur voor de te annuleren of te verschuiven activiteit(en). Bij verschuiving betreft het een extra nota naast de reguliere uitvoeringskosten. Bij annulering Bij verschuiving van uitvoering
Tot 4 weken voorafgaand aan de startdatum uitvoering 15% 5%
Tot 2 weken voorafgaand aan de startdatum uitvoering 50% 25%
Binnen 2 weken voorafgaand aan de startdatum uitvoering 100% 75%

* Indien opdrachtgever niet meewerkt aan het bovenbedoelde overleg dan stelt de CED-Groep in redelijkheid de voor opdrachtnemer ontstane schade vast met toepassing van deze verrekeningstabel. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur en wordt geacht deze overeenkomstig de daarin gegeven aanwijzingen te voldoen.

Artikel 5 Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer

 1. De resultaten van het gebruik van de door de opdrachtnemer verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren worden opgeschort totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens

Voor de goede uitvoering van projecten en opdrachten kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van opdrachtgevers en gebruikers in te zamelen. Opdrachtnemer houdt zich in dat geval aan de volgende richtlijnen:

 1. Inzameling en vastlegging van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van een opdracht;
 2. Persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan vooraf overeengekomen met de opdrachtgever, dan wel redelijkerwijs bij het aangaan van een opdrachtrelatie wederzijds als bekend mag worden verondersteld;
 3. Het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoelen van de opdrachtnemer is toegestaan, mits en voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de ontvanger belang heeft bij de te verzenden informatie;
 4. Opdrachtnemer zorgt voor passende voorwaarden rond geheimhouding en vertrouwelijke uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig het in lid 2. genoemde en door de wet te stellen eisen;
 5. Permanente werksoorten waarin vastlegging van persoonsgegevens een algemene voorwaarde is voor de goede werkuitvoering, leggen de wijze van omgaan met persoonsgegevens vast in een privacyverklaring. Deze verklaring staat op de website;
 6. Door of namens de opdrachtnemer uit te voeren opdrachten voldoen aan de te stellen eisen op basis van terreinwetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 8 Auteursrecht

 1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij de opdrachtnemer of diens rechtsverkrijger.
 2. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 3. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 4. Voor zover de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij de opdrachtnemer berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst betreffende het geven van de opdracht schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.
 5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,- onverminderd het recht van de opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.
 6. De opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Opdrachtnemer en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die eventueel door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld.
 • Het dient de opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de werkruimten niet afsluitbaar zijn, dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van hulpmiddelen en materialen.
 • In overleg met de opdrachtnemer zorgt de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer voor voldoende faciliteiten, zoals bijvoorbeeld eventueel benodigde onderzoeksruimte voor de verrichting van pedagogisch, didactisch en psychologisch onderzoek, gespreksruimte voor het voeren van overleg en (consultatieve) gesprekken en het verzorgen van supervisie en coaching of trainingsruimte voor het verzorgen van cursussen en trainingen.
 • Indien de opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met de opdrachtnemer zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen, zoals beschreven in dit artikel, is de opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht

 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is gaat de bevoegdheid (aan de zijde van de opdrachtgever) tot ontbinding ingevolge de twee voorafgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
 • Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege de opdrachtnemer, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 • Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is de opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever en/of afnemer een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst

 • Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

  Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.
 • Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
  • de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  • de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  • buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 • Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
 • Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 12 Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW

 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

  De opdrachtnemer kan niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
 • Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt dan wel het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
 • Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd. Opdrachtgever dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze tussentijdse wijziging.
 • De opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. De opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en artikel 10, gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 13 Annulering opdrachten in het geval van overeengekomen jaarplanningen

 • Indien opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van een meerjarenplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt aangaande te verrichten opdrachten en data waarop of perioden waarbinnen deze dienen te worden verricht kan opdrachtgever indien de omstandigheden van overmacht als ook bedoeld in art. 9, lid 2 daar aanleiding toe geven, tot annulering van de opdracht overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal vier weken voorafgaand aan de datum waarvoor de opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken hadden gemaakt, schriftelijk aan de opdrachtnemer wordt medegedeeld.
 • In geval de opdrachtgever met inachtneming van het eerste lid tot annulering van de opdracht is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht vervaardigde of aangeschafte materialen over te nemen en te betalen.
 • De opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs of het overeengekomen aantal uren. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annuleringen.
 • Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Betaling

 • In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling door de opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op één van de bank- of postrekeningen van de opdrachtnemer. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever na twee weken in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan de opdrachtnemer de wettelijke interest van de opdrachtgever vorderen.
 • Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Prijzen

 • Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. De opdrachtnemer behoudt zich, met inachtneming van het tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties voordoen.
 • Indien de opdrachtnemer de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 9 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 • Behoudens het bepaalde in artikel 9 laat het niet afnemen van de te verlenen diensten en of de te leveren producten door de opdrachtnemer de opdrachtgever zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 16 Gebreken, termijnen

 • De opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
 • Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen het door de opdrachtgever vermeende gebrek bespreken. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.
 • Indien de opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend als bedoeld in artikel 19.
 • Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Voorlichting, cursus en training

 • Een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (lees: activiteit) vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de door de opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.
 • De opdrachtnemer beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van bedoelde activiteit. De opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
 • Indien de in lid 1 bedoelde activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 • De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
 • Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid heeft de deelnemer in het geval de aanmelding heeft plaatsgevonden voor de aanvang van of aan het begin van het schooljaar waarin de in lid 1 bedoelde activiteiten plaatsvinden tot uiterlijk één maand na de datum van aanmelding de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna uitsluitend de administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient de opdrachtnemer hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die de betreffende werkzaamheden verrichten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien het voor een medewerker van de opdrachtnemer door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal de opdrachtnemer trachten een vervangende medewerker in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 • De opdrachtnemer heeft het recht om de medewerkers en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de medewerkers en de cursusleiding door publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan (zie lid 4 en 5).
 • Indien opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door opdrachtnemer moet zijn ontvangen.

Artikel 18 Geheimhouding

De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer is deze aansprakelijk. De aansprakelijkheid is te allen tijde gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden.
 • De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren van alle aanspraken van derden wegens (vermeende) schade ten gevolge van de werkzaamheden en/of de inhoud van materialen van opdrachtnemer. Alle (juridische) kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken om verweer te voeren tegen een dergelijke aansprakelijkstelling, zullen door opdrachtgever worden betaald, dan wel vergoed. Een en ander is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

Artikel 20 Klachtenbehandeling

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 15, is de klachtenregeling van de opdrachtnemer van toepassing.

Artikel 21 Vervaltermijn

Voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer niet anders overeenkomen vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden

 • De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
 • De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de – met hem schriftelijk gecommuniceerde - desbetreffende wijzigingen instemt.

Artikel 23 Geschillen

 • Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 • Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder opdrachtnemer ressorteert onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.
 • In het geval van verschil van interpretatie van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandstalige versie bepalend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie klik hier.